Voldum-Rud Menighedsråd

Vores pastorat består af to sogne, Voldum Sogn og Rud Sogn. Frem til 2004 fungerede de som to selvstændige menighedsråd, men fra 2004 blev de to menighedsråd sluttet sammen til ét. De 7 pladser er fordelt med 4 repræsentanter fra Voldum Sogn og 3 repræsentanter for Rud Sogn. Desuden er sognepræsten medlem af menighedsrådet.


Det nuværende menighedsråd, der tiltrådte 27. november 2016, ser således ud:

Voldum-Rud Menighedsråd 2016-2020

Fra venstre:
Lone Jennert
Kirsten Bonde
Anni Kondrup
Benedicte Schmidt Larsen (næstformand/kasserer)
Anette Leth (suppleant)
Finn Paulsen
Gert Torstensson (formand/kontaktperson/kirkeværge)
Desuden er Jørn ”Maske” Pedersen medlem.

Som suppleanter er valgt Anne Hornbæk Thomsen og Jannie Abraham.

Se kontaktoplysninger på medlemmerne.

Dette menighedråds periode udløber den 30. november 2020, og et nyt råd skal vælges i 2020. Der holdes et orienteringsmøde i maj og en såkaldt valgforsamling i september. Det nye råd starter sin periode 1. december 2020, første søndag i advent.

Læs referatet fra seneste menighedsrådsmøde.

Læs ældre referater.

Ingen begivenheder fundet.